amd 3+

  1. STRIKSHARK
  2. SuperPC
  3. narcosis
  4. Mega_PC
  5. blanco20000
  6. hagal